Một số mẫu hoá đơn GTGT đă thiết kế cho các doanh nghiệp
 
Công ty CP Xi măng Hoàng Long
Công ty TNHH Unigen Việt Nam
   
 Một số mẫu hoá đơn xuất khẩu
Công ty TNHH UNIGEN Việt Nam

   
 Một số mẫu hoá đơn tham khảo