Thông báo V/v triển khai hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM) tại kho CFS của công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Anh Phong

Ngày đăng: 16:34 - 08/09/2018 Lượt xem: 18790 Cỡ chữ

Thực hiện Điều 41 Luật Hải quan năm 2014, Kế hoạch số 4098/KH-TCHQ ngày 21/6/2017 và Kế hoạch số 3009/KH-TCHQ ngày 30/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động tại cảng biển, cảng hàng không. Cục Hải quan Đồng Nai thông báo như sau:  

1. Chi cục Hải quan Long Bình Tân sẽ triển khai chính thức Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho CFS của công ty TNHH Dịch Vụ Anh Phong (mã kho VNFDH, mã địa điểm giám sát 47I1C06) vào ngày 10/09/2018.

STT

Mã cảng

Tên cảng

Đơn vị hải quan

Địa điểm giám sát (Địa điểm lưu kho)

01

VNFDH

Công ty TNHH Dịch Vụ Anh Phong

Chi cục Hải quan Long Bình Tân

47I1C06

2. Đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chú ý thực hiện các nội dung sau:

  - Khai báo thông tin tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  - Việc thực hiện quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm theo quy định tại Điều 52, Điều52a và Điều 52b thông tư số 38/2015/TT-BTC ngàỵ 25/3/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31, 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tin tức cùng chuyên mục