Hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp người lao động cần nắm được

Ngày đăng: 09:15 - 18/10/2022 Lượt xem: 4175 Cỡ chữ

   Hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp là thủ tục bắt buộc khi người lao động muốn hưởng một số chế độ từ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng nắm rõ về cách làm hồ sơ cũng như các quy định liên quan đến hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp. 

hồ sơ giám định 1

Thành phần hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

1. Hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp là gì

người lao động làm hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Hồ sơ là thủ tục hành chính bắt buộc mà nhiều lao động cần phải có.

1.1 Bệnh nghề nghiệp là gì

Căn cứ theo quy định tại Khoản 9, Điều 3, Luật An Toàn vệ sinh lao động thì Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động.

1.2 Hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp là gì

Hồ sơ giám định là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để bảo vệ quyền lợi của người lao động khi bị thương tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và để thực hiện chế độ hưu trí, tử tuất; do người sử dụng lao động thực hiện theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động.

Hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp là hồ sơ ghi lại thông tin bệnh tật phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp của người lao động. Căn cứ vào hồ sơ giám định bệnh tật người lao động được xét các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

. Tuy nhiên, hiện nay có tới 80% cơ sở sản xuất chưa thực hiện trách nhiệm khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động, gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người lao động. Việc nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động về việc chấp hành quy định này của pháp luật là hết sức bức thiết.

2. Hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp gồm những gì?

Có rất nhiều trường hợp người lao động cần làm hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp. Đối với mỗi trường hợp khác nhau thì thành phần hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp sẽ khác nhau. Căn cứ theo Điều 8, Điều 9, Thông tư 14/2016/TT-BYT quy định về thành phần hồ sơ giám định như sau.

2.1 Hồ sơ giám định lần đầu

Căn cứ theo quy định tại Điều 8, Thông tư 14/2016/TT-BYT hồ sơ giám định lần đầu trong từng trường hợp như sau:

(1) Hồ sơ giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

 Hồ sơ giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp gồm có các thành phần giấy tờ sau:

 • Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BYT hoặc Giấy đề nghị giám định của người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng;
 • Giấy ra viện hoặc hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án.

hồ sơ giám định 2

Khám và làm hồ sơ giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp hưởng chế độ hưu trí.

(2) Hồ sơ giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người đang đóng BHXH bắt buộc:

 • Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;
 • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau (nếu có): Tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy xác nhận khuyết tật hoặc giấy ra viện hoặc các giấy tờ khám, Điều trị các bệnh, thương tật, tật, bao gồm: sổ y bạ hoặc sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc hoặc giấy hẹn khám lại hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án Điều trị ngoại trú.

(3) Hồ sơ giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi 

Các trường hợp hợp làm hồ sơ:

 • Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi đối với người lao động đang đóng BHXH;
 • Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH;
 • Người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng; 
 • Giám định để thực hiện chế độ tử tuất; 
 • Giám định đối với người lao động đã nghỉ hưu hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm mắc bệnh nghề nghiệp.

Cụ thể hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau (nếu có): Tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy xác nhận khuyết tật hoặc giấy ra viện hoặc các giấy tờ khám, Điều trị các bệnh, thương tật, tật, bao gồm: sổ y bạ hoặc sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc hoặc giấy hẹn khám lại hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án Điều trị ngoại trú.

2.2 Hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp tái phát

Căn cứ theo quy định tại Điều 9, Thông tư 14/2016/TT-BYT hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp tái phát gồm có:

 • Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này;
 • Hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp hoặc hồ sơ bệnh nghề nghiệp hoặc sổ khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ biên bản giám định y khoa lần liền kề trước đó;
 • Các giấy tờ Điều trị bệnh nghề nghiệp tái phát thuộc các trường hợp:
 • Trường hợp người lao động Điều trị nội trú do bệnh nghề nghiệp hoặc bệnh, thương tật, tật liên quan đến bệnh nghề nghiệp tái phát hoặc tiến triển: Bản sao hợp lệ Giấy ra viện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này;
 • Trường hợp người lao động Điều trị ngoại trú do bệnh nghề nghiệp hoặc bệnh, tật liên quan đến bệnh nghề nghiệp tái phát hoặc tiến triển: Bản sao hợp lệ giấy tờ về khám, Điều trị bệnh, thương tật, tật do bệnh nghề nghiệp tái phát, bao gồm: sổ y bạ, sổ khám bệnh, đơn thuốc hoặc giấy hẹn khám lại hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án Điều trị ngoại trú.

3. Hồ sơ giám định tổng hợp 

Căn cứ theo quy định Điều 10, Thông tư 14/2016/TT-BYT hồ sơ giám định tổng hợp gồm có:

 • Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc giấy đề nghị giám định trong trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đã nghỉ hưu;
 • Bản sao hợp lệ biên bản giám định y khoa lần liền kề trước đó (đối với trường hợp đã khám giám định);
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với đối tượng và loại hình giám định.

hồ sơ giám định 3

Thành phần hồ sơ giám định tổng hợp.

4. Hồ sơ giám định vượt khả năng chuyên môn

Hồ sơ giám định vượt khả năng chuyên môn được quy định tại Điều 11, Thông tư 14/2016/TT-BYT gồm có: 

 • Văn bản đề nghị giám định do vượt khả năng chuyên môn của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh do lãnh đạo cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa ký tên và đóng dấu. 
 • Bản sao hợp lệ hồ sơ đề nghị khám giám định theo quy định phù hợp với từng đối tượng và loại hình khám giám định. 
 • Một trong các loại giấy tờ: Bản sao hợp lệ biên bản giám định y khoa đối với trường hợp Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh đã khám giám định; biên bản họp của Hội đồng Giám định y khoa xác định vượt khả năng chuyên môn đối với trường hợp chưa khám.

5. Hồ sơ giám định phúc thẩm quyết hoặc giám định phúc thẩm quyết lần cuối

Hồ sơ giám định phúc thẩm quyết hoặc giám định phúc thẩm quyết lần được làm theo quy định tại Điều 12, Thông tư 14/2016/TT-BYT: 

Hồ sơ giám định phúc quyết gồm có: 

 • Đối với trường hợp tổ chức đề nghị: Văn bản đề nghị giám định phúc quyết của Bộ Y tế hoặc Bộ LĐ-TB&XH hoặc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc của người sử dụng lao động. 

 • Đối với trường hợp cá nhân đề nghị: Văn bản đề nghị phúc quyết của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh đã giám định cho đối tượng do lãnh đạo cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh đã khám cho đối tượng ký xác nhận và đóng dấu. Văn bản ghi rõ đối tượng không đồng ý với kết luật của Hội đồng và đề nghị giám định phúc quyết, kèm theo Giấy đề nghị giám định của cá nhân yêu cầu. 

 • Bản sao hợp lệ hồ sơ giám định y khoa theo quy định phù hợp với từng đối tượng và loại hình khám giám định của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.

 • Biên bản giám định y khoa của Giám định y khoa cấp tỉnh

Hồ sơ đề nghị giám định phúc quyết lần cuối gồm có:

 • Đối với trường hợp tổ chức đề nghị: Văn bản đề nghị giám định phúc quyết lần cuối của Bộ Y tế hoặc Bộ LĐTB&XH hoặc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc của người sử dụng lao động.
 • Đối với trường hợp cá nhân đề nghị: Văn bản đề nghị khám giám định phúc quyết lần cuối của Hội đồng Giám định y khoa do lãnh đạo cơ quan thường trực Hội đồng đã khám cho đối tượng ký xác nhận và đóng dấu. Văn bản ghi rõ đối tượng không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa cấp TW và đề nghị khám giám định phúc quyết lần cuối, kèm theo Giấy đề nghị khám giám định phúc quyết lần cuối của cá nhân đề nghị.
 • Bản sao hợp lệ hồ sơ giám định y khoa phù hợp với từng đối tượng và hoại hình khám giám định. 
 • Biên bản giám định y khoa của Hội đồng Giám định y khoa cấp trung ương.

6. Trách nhiệm lập hồ sơ

Theo quy định trách nhiệm lập hồ sơ thuộc về người lao động và người sử dụng lao động.

Người lao động có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định và gửi đến Hội đồng Giám định y khoa đối với các trường hợp sau:

 • Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH đề nghị giám định để hưởng lương hưu/ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần; 
 • Thân nhân của người lao động đề nghị khám giám định để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;
 • Người lao động đã nghỉ việc đề nghị khám giám định tái phát.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định và gửi đến Hội đồng Giám định y khoa đối với các trường hợp không thuộc trường hợp mà người lao động có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định  nêu trên.

Bên cạnh đó, lưu ý cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm lập hồ sơ giám định đối với trường hợp khám phúc quyết. Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp trung ương có trách nhiệm lập hồ sơ giám định phúc quyết lần cuối.

Trên đây là những thông tin về hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp người lao động cần nắm được. Trong trường hợp chưa hiểu rõ người lao động có thể liên hệ với đơn vị nơi mình làm việc hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội để được hỗ trợ.

Các tin tức liên quan:

Tin tức cùng chuyên mục