Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019.

Xem chi tiết

Số ký hiệu 1443/TB-BHXH Ngày ban hành 23/04/2019

Xem chi tiết

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Xem chi tiết

Thực hiện Điều 41 Luật hải quan năm 2014, kế hoạch 3009/KH/TCHQ ngày 30/05/2018 của Tổng cục Hải quan và kế hoạch 20/KH- HQĐNa ngày 28/08/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động tại cảng, kho, bãi. Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thông báo như sau:

Xem chi tiết

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018) thì trong hóa đơn điện tử có 10 nội dung sau đây:

Xem chi tiết

Thong tư - nghị đinh từ Tổng Cục Hải Quan

Xem chi tiết

Ngày 14/05/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP gửi tới các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp hướng dẫn về các quy định liên quan đến hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Xem chi tiết