Download phần mềm hỗ trợ
 
 

Download chương trình hỗ trợ ký tệp dữ liệu (ms word/excel 2007, pdf) ECUSTOOLSETUP.exe 
Download: SQLEXPRESS_2005 
Download: SQLEXPRESS_2008 32bit 
Download: SQLEXPRESS_2008 64bit 
Download: Crystal Reports 32bit 
Download: Crystal Reports 64bit 
Download: NetFramework2.0