Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh tin tưởng Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn là đơn vị cung cấp HĐĐT

Ngày đăng: 15:52 - 19/10/2020 Lượt xem: 10208 Cỡ chữ

 Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách top 4 đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đáp ứng thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử theo cấu trúc chung tại Quyết định 635/QĐ-TCT. Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn (ThaisonSoft) - 1 trong những đơn vị đã hoàn thành cập nhật cấu trúc thành phần dữ liệu HĐĐT.  

I. Quy định về thành phần chứa dữ HĐĐT và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

Ngày 11/5/2020, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 635/QĐ-TCT về thành phần chứa dữ liệu HĐĐT và phương thức truyền nhận của cơ quan thuế. Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử nhanh chóng cập nhật cấu trúc thành phần dữ liệu HĐĐT.

Cụ thể, bao gồm yêu cầu về đặc tả kỹ thuật, định dạng cấu trúc, thành phần dữ liệu và phương thức truyền nhận HĐĐT giữa doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử với cơ quan thuế. Chi tiết Quyết định 635/QĐ-TCT TẠI ĐÂY.

Danh sách các đơn vị cung cấp HĐĐT hoàn thành cập nhật cấu trúc thành phần dữ liệu.

Danh sách các đơn vị cung cấp HĐĐT hoàn thành cập nhật cấu trúc thành phần dữ liệu.

II. ThaisonSoft hoàn thành cập nhật cấu trúc thành phần dữ liệu HĐĐT

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách top 4 đơn vị cung cấp dịch vụ HĐĐT hoàn thành tốt việc cập nhật cấu trúc thành phần dữ liệu HĐĐT theo Quyết định 635/QG-TCT.

Với nền tảng công nghệ tiên tiến, ThaisonSoft đã hoàn thành việc cập nhật theo đúng yêu cầu của Tổng cục Thuế. Hướng đến lợi ích của doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử E-invoice, ThaisonSoft cập nhật toàn bộ các quy định chung vè thành phần dữ liệu HĐĐT theo Quyết định 635/QĐ-TCT như sau:

1. Thẻ XML và biểu diễn dữ liệu

 • Tên thẻ được viết liền không dấu và được viết tắt theo nguyên tắc quy định tại Quyết định 635/QĐ-TCT
 • Quy định về biểu diễn dữ liệu theo tiêu chuẩn trình diễn bộ ký tự (Encoding): UTF-8 và tiêu chuẩn về bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt: TCVN 6909:2001.

2. Định dạng dữ liệu

 • Định dạng số: Dữ liệu dạng số có tối đa 19 chữ số, trong đó phần thập phân có tối đa 4 chữ số.
 • Định dạng kiểu ngày: YYYY-MM-DD, trong đó: YYYY là 4 số chỉ năm, MM là 2 số chỉ tháng, DD là 2 số chỉ ngày. Dữ liệu kiểu ngày thuộc múi giờ GMT+7 (+07:00).
 • Định dạng kiểu ngày giờ (dateTime): YYYY-MM-DDThh:mm:ss, trong đó: YYYY là 4 số chỉ năm, MM là 2 số chỉ tháng, DD là 2 số chỉ ngày, T là ký hiệu phân tách phần dữ liệu ngày giờ, hh là 2 số chỉ giờ (từ 00 tới 23, không sử dụng AM/PM), mm là 2 số chỉ phút, ss là 2 số chỉ giây. Dữ liệu kiểu ngày giờ thuộc múi giờ GMT+7 (+07:00).
 • Quy định về đơn vị tiền tệ: Thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

3. Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử là một dãy ký tự gồm 12 chữ số do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra trên các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Mã của cơ quan thuế có định dạng: N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12 (N1 đến N12 là các chữ số từ 0 đến 9).

 ThaisonSoft với phần mềm E-invoice đáp ứng cấu trúc dữ liệu HĐ ĐT theo Quyết định 635/QĐ-TCT.

ThaisonSoft với phần mềm E-invoice đáp ứng cấu trúc dữ liệu HĐ ĐT theo Quyết định 635/QĐ-TCT.

4. Chữ ký số

 • Chữ ký số đáp ứng theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn. Chữ ký số được đặc tả theo chuẩn XML Signature Syntax and Processing quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT.
 • Vùng dữ liệu chữ ký số chứa thông tin thời điểm ký số (thẻ SigningTime).
 • Sử dụng thuộc tính URI của các thẻ Reference của chuẩn XML Signature Syntax and Processing đế xác định các vùng dữ liệu cần ký số đối với từng loại dữ liệu, thông điệp, bao gồm cả thời điểm ký số.

5. Thông điệp truyền nhận giữa T-VAN hoặc TCKNGTT với cơ quan thuế

Định dạng của một thông điệp gồm ba phần:

 • Thông tin chung (TTChung)
 • Dữ liệu (DLieu)
 • Chữ ký số (Signature)

6. QR Code trên hóa đơn điện tử

 • Biểu diễn dữ liệu trong QR Code
 • Định dạng đối tượng dữ liệu QR Code trên hóa đơn
 • Mô tả chi tiết thành phần dữ liệu QR Code
 • Chi tiết định dạng QR Code trong lĩnh vực thanh toán tại Việt Nam

Với việc áp dụng theo quy định cấu trúc dữ liệu HĐĐT theo quy định tại Quyết định 635/QĐ-TCT, doanh nghiệp có thể dễ dàng xem hóa đơn mọi lúc mọi nơi và xác thực thông tin hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý của người bán. Từ đó, có thể dễ dàng xem & đọc dữ liệu nhanh chóng từ các ứng dụng xem hóa đơn và đặc biệt không phụ thuộc vào các ứng dụng đọc, xem, hiển thị thông tin về hóa đơn.

Tin tức cùng chuyên mục