Quy định tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất năm 2021

Ngày đăng: 09:45 - 28/09/2021 Lượt xem: 2773 Cỡ chữ

   Năm 2021 là năm nền kinh tế phải đối mặt với hàng loạt các khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hàng loạt các chính sách được thực hiện, trong đó việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất được đặc biệt quan tâm.

tạm dứng đóng bhxh vào quỹ hưu trí và từ tuất

Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

1. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất năm 2021

Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất năm 2021 được áp dụng cho người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Điều kiện:

Căn cứ theo Điều 5, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 điều kiện hỗ trợ đối với các tổ chức, doanh nghiệp như sau:

(1) Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4/2021. 

Số lao động tham gia BHXH tính giảm bao gồm:

  • Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

  • Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

  • Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

  • Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

(2) Số lao động tham gia BHXH tính giảm tại mục (1)chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 01/ 5/2021.

Người lao động và người sử dụng lao động đủ điều kiện nêu trên sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH để được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Thủ tục tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất

Thủ tục tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của Pháp luật, đảm bảo sự chính xác, công bằng và minh bạch.

đóng bảo hiểm xã hội

Thủ tục tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Quy định về thời gian tạm dừng đóng:

Người lao động và người sử dụng lao động đủ điều kiện được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 áp dụng trong khoảng thời gian như sau:

  • Được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng tính từ tháng người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị.

  • Trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện và được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Quyết định này thì tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Lưu ý: Hết thời gian tạm dừng đóng người lao động và người sử dụng lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng và số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng.

Thủ tục thực hiện tạm dừng đóng BHXH

Căn cứ theo quy định tại Điều 8, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg trong thời gian từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30 tháng 6/2022, người sử dụng lao động nộp văn bản đề nghị theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

Thời hạn giải quyết: 

  • Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan BHXH có trách nhiệm xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; 

  • Trường hợp không giải quyết thì cơ quan BHXH phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 thì trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Với chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 rất nhiều người lao động và người sử dụng lao động được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời góp phần khắc phục những khó khăn trước mắt giúp các tổ chức, doanh nghiệp được có thời gian để củng cố và ổn định sản xuất kinh doanh trở lại. 

Tin liên quan:  

Tin tức cùng chuyên mục