Triển khai phần mềm hóa đơn tự in E-Invoice vào chuỗi nhà hàng ăn nhanh Jollibee

Ngày đăng: 14:20 - 19/05/2015 Lượt xem: 4908 Cỡ chữ

Phần mềm hóa đơn tự in E-Invoice của Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn góp một phần không hề nhỏ đến việc phát triển ứng dụng công nghệ vào nghiệp vụ quản lý xuất in hóa đơn tự động của chuỗi nhà hàng ăn nhanh Jollibee.

Jollibee là một doanh nghiệp lớn của chuỗi nhà hàng ăn nhanh sớm nhất Việt Nam,. Đến này, Jollibee đã có hơn 50 cửa hàng tại Việt Nam trải rộng trên toàn quốc.

Triển khai phần mềm hóa đơn tự in E-Invoice vào chuỗi nhà hàng ăn nhanh Jollibee

1. Quy mô dự án

Áp dụng phần mềm tự hóa đơn tự in cho toàn bộ các chi nhánh, cửa hàng của Jollibee.

2. Mô hình triển khai

Triển khai phần mềm hóa đơn tự in E-Invoice vào chuỗi nhà hàng ăn nhanh Jollibee

3. Yêu cầu dự án

  • Văn phòng sẽ khởi tạo phát hành mẫu hóa đơn, phân bổ hóa đơn cho từng chi nhánh, cửa hàng
  • Phân quyền người sử dụng: Thu ngân thực hiện in hóa đơn, quản lý sẽ thực hiện xử lý xóa bỏ hóa đơn, lấy báo cáo kiểm tra đối soát với kế toán
  • Mỗi cửa hàng sẽ tự động xuất hóa đơn cuối ngày phần mềm sẽ tự đồng đồng bộ dữ liệu về văn phòng.
  • Văn phòng sẽ kiểm tra đối soát lên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của từng nhà hàng.

4. Kết quả

  • Nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng việc ứng dụng công nghệ tự in hóa đơn.
  • Hỗ trợ tốt việc lập in hóa đơn một cách nhanh chóng và chính xác.
  • Cải thiệttốt về công tác quản lýhóa đơn, tránh được trường hợp bán hóa đơn ra bên ngoài.

Nguồn: https://einvoice.vn/cau-chuyen-thanh-cong/trien-khai-phan-mem-hoa-don-dien-tu-e-invoice-vao-chuoi-nha-hang-an-nhanh-jollibee

Kinh nghiệm triển khai khác