Những thay đổi trên phần mềm ECUS5VNACCS đáp ứng thông tư 39/2018/TT-BTC

Ngày đăng: 15:06 - 15/06/2018 Lượt xem: 29809 Cỡ chữ

Bắt đầu từ ngày 05/06/2018 thông tư 39/2018/TT-BTC chính thức có hiệu lực, quy định về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu. , trong đó có một số thay đổi với loại hình Sản xuất xuất khẩu, Gia công và Chế xuất.

Bắt đầu từ ngày 05/06/2018 thông tư 39/2018/TT-BTC chính thức có hiệu lực, quy định về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu. , trong đó có một số thay đổi với loại hình Sản xuất xuất khẩu, Gia công và Chế xuất, và cụ thể như sau:

  • Khai báo thông tin hợp đồng tại chỉ tiêu giấy phép trên tờ khai hải quan (Mã loại giấy phép là "HDGC", số giấy phép điền "Số tiếp nhận của Hợp đồng gia công") quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 56 Thông tư này.
  • Khai báo mã hàng tại chỉ tiêu mô tả hàng hóa theo hướng dẫn của Phụ lục II ban hành kèm Thông tư trên tờ khai hải quan  đối với các loại hình Gia công, Sản xuất xuất khẩu, Chế xuất.
  • Khai báo chứng từ điện tử bổ sung hồ sơ hải quan.
  • Thực hiện thông báo Hợp đồng gia công. Phụ lục HĐGC quy định tại Khoản 2 Điều 56 Thông tư (Hợp đồng khai báo được hệ thống duyệt tự động).
  • Thực hiện thông báo Nguyên liệu, vật tư, Sản phẩm xuất khẩu.
  • Thực hiện thông báo định mức Gia công, SXXK và Chế xuất quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 60 Thông tư (cùng thời điểm báo cáo quyết toán)

Theo thông tư mới này, doanh nghiệp phải thực hiện khai báo Hợp đồng gia công, Danh mục nguyên vật liệu, vật tư, sản phẩm xuất khẩu và Định mức.

Trên phần mềm đã thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp sau khi nhập xong các danh mục, hợp đồng gia công, định mức sẽ thực hiện khai báo dữ liệu tới hệ thống tiếp nhận của Hải quan.

Lưu ý: Bạn cần thực hiện nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất mới có thể thực hiện được các chức năng này, để cập nhật bạn vào menu Trợ giúp / Cập nhật phiên bản mới

Những thay đổi trên phần mềm ECUS5VNACCS đáp ứng thông tư 39/2018/TT-BTC

1. Khai báo Số tiếp nhận hợp đồng gia công vào chỉ tiêu số giấy phép trên tờ khai xuất nhập khẩu.

Theo thông tư mới đối với loại hình gia công khi khai báo tờ khai hải quan sẽ phải khai số tiếp nhận hợp đồng gia công vào chỉ tiêu số giấy phép và mã loại giấy phép sẽ "HDGC" trên phần mềm đã hỗ trợ doanh nghiệp tự động nhập thông tin.

Khi doanh nghiệp chọn "Số hợp đồng" trên "Tab thông tin chung 2" chương trình sẽ tự động tạo dữ liệu vào mục mã loại giấy phép sẽ là "HDGC" và chỉ tiêu số giấy phép sẽ là "Số tiếp nhận của hợp đồng gia công"

2. Khai báo chứng từ bổ sung hồ sơ hải quan.

Đây là chức năng cho phép doanh nghiệp khai báo bổ sung chứng từ cho hồ sơ tờ khai xuất nhập khẩu, ở bản cập nhật mới này có bổ sung loại chứng từ cụ thể như sau:

Để thực hiện khai báo, bạn mở tờ khai cần bổ sung chứng từ sau đó vào tab “Quản lý tờ khai”:

Tại màn hình hiện ra, bạn nhấn vào “Thêm mới” để thêm mới một lần khai báo bổ sung chứng từ:


Giao diện chức năng khai báo chứng từ bổ sung hiện ra như sau:


Các thông tin về tờ khai đã được phần mềm tự động đưa vào, bạn tiến hành nhập các thông tin trong danh sách về số chứng từ, ngày chứng từ, tên và nơi phát hành chứng từ. Đối với loại chứng từ bạn chọn loại chứng từ phù hợp trong danh sách, sau đó đính kèm file chứng từ (file scan, pdf, excel…) bằng cách nhấn vào nút “File đính kèm” và tìm đến nơi lưu file cần đính kèm trên máy tính.

Trong một lần khai báo, bạn có thể bổ sung nhiều chứng từ khác nhau bằng cách nhập các dòng khác nhau vào danh sách. Nhập xong thông tin bạn nhấn vào nút “Ghi” và “Khai báo” để gửi lên cơ quan Hải quan.

Theo quy định tại TT39, các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan có thể ở dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số). Do đó các file đính kèm phải được ký số trước khi gửi lên Hải quan. Khi nhấn nút khai báo, phần mềm sẽ hiện ra thông báo để ký số (nếu file đính kèm đã được ký số trước khi đính kèm, phần mềm sẽ không hiện thông báo này):


Bạn nhấn vào “Ký chứng từ”, chọn chữ ký số trong danh sách:


Nhập mã PIN cho thiết bị chữ ký số, ký thành công phần mềm tiếp tục gửi hồ sơ bổ sung lên cơ quan Hải quan, bạn tiến hành lấy phản hồi đến khi hồ sơ được chấp nhận.

3. Khai báo mã hàng vào chỉ tiêu mô tả hàng hóa trên tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu

Khi thực hiện khai báo tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu đối với loại hình Gia công, Sản xuất xuất khẩu và chế xuất, doanh nghiệp phải thực hiện khai báo Mã hàng vào chỉ tiểu “Tên hàng (Mô tả chi tiết)” theo cấu trúc: Mã hàng #& Tên hàng

Khi nhập thông tin danh sách hàng cho tờ khai, doanh nghiệp chọn mã hàng từ danh mục thì phần mềm sẽ hỗ trợ tự động ghép vào theo cấu trúc trên.

Đối với doanh nghiệp thực hiện nhập liệu theo màn hình chi tiết các chỉ tiêu thì buộc phải tự nhập cho đúng mã hàng, tên hàng theo cấu trúc Mã hàng #& Tên hàng vào chỉ tiêu “Mô tả hàng hóa”:


4. Danh mục loại hình sản xuất xuất khẩu.

a) Danh mục Nguyên phụ liệu:

Đối với danh mục Nguyên vật liệu sản xuất xuất khẩu, bạn vào menu “Loại hình / Sản xuất xuất khẩu” và chọn “Danh mục nguyên phụ liệu nhập khẩu”:

Màn hình nhập dữ liệu danh mục nguyên phụ liệu hiện ra bạn tiến hành nhập vào danh sách, có thể nhập từ file excel nếu đã có sẵn từ file excel:

Sau khi nhập xong bạn nhấn GHI lại và chuyển qua tab “Quá trình khai báo”, chọn nút “Khai báo mới” 


Tại đây bạn thực hiện nhấn "Ghi" để ghi lại dữ liệu và nhấn nút "Khai báo" để khai báo danh mục lên hệ thống hải quan.


Sau khi thực hiện khai báo xong nhấn nút "XNKB"  đển lấy số tiếp nhận của Hải quan trả về


b)      Danh mục sản phẩm xuất khẩu

Đối với danh mục Sản phẩm xuất khẩu, bạn vào menu “Loại hình / Sản xuất xuất khẩu” và chọn “Danh mục sản phẩm khẩu”:

Màn hình nhập dữ liệu danh mục sản phẩm hiện ra bạn tiến hành nhập vào danh sách, có thể nhập từ file excel nếu đã có sẵn từ file excel :


Sau khi nhập xong bạn nhấn GHI lại và chuyển qua tab “Quá trình khai báo”, chọn nút “Khai báo mới” màn hình khai báo hiện thị ra bạn thực hiện nhấn "Ghi" dữ  liệu khai báo đến hệ thống Hải quan.


Để lấy được số tiếp nhận khai báo danh mục sản phẩm bạn nhấn nút "XNKB" hệ thống hải quan sẽ trả về thông tin về số tiếp nhận khai báo.


c)      Định mức thực tế của sản phẩm:

Đối với định mức thực tế của sản phẩm, bạn vào menu “Loại hình / Sản xuất xuất khẩu” và chọn “Định mức thực tế của sản phẩm”:

Màn hình nhập định mức cho từng sản phẩm hiện ra bạn tiến hành nhập vào danh sách, có thể nhập từ file excel nếu đã có sẵn từ file excel :


Sau khi nhập xong bạn nhấn GHI lại và chọn nút “Quá trình khai báo”, chọn nút “Khai báo mới” , giao diện màn hình khai báo Định mức sản phẩm.


Tại đây bạn thực hiện "Ghi" dữ liệu và "khai báo" thông tin định mức sản phẩm tới hệ thống hải quan


Thực hiện nhấn "XNKB" để lấy thông tin phản hồi từ hải quan.


3. Hợp đồng gia công và định mức sản phẩm.

a)      Hợp đồng gia công.

Để thêm mới một Hợp đồng gia công bạn vào menu “Loại hình / Gia công” và chọn “Đăng ký hợp đồng gia công”:

Màn hình nhập thông tin hợp đồng hiện ra như sau :


Bạn nhập vào thông tin hợp đồng, danh mục nguyên phụ liệu, sản phẩm, thiết bị, hàng mẫu kèm theo. Sau đó Ghi lại và nhấn "Khai báo" để khai báo thông tin hợp đồng đến hệ thống Hải quan.

 

b) Định mức thực tế của sản phẩm.

Sau khi cập nhật trạng thái của hợp đồng là đã duyệt, phần nhập định mức thực tế của sản phẩm sẽ hiện ra để bạn thực hiện, nhấn vào nút “Định mức” trên hợp đồng ( hoặc vào menu “Loại hình / Gia công” và chọn mục “Đăng ký định mức”:

Nhập xong thông tin định mức, bạn chọn “Quá trình khai báo” và chọn “Khai báo mới”  thực hiện khai báo định mức sản phẩm cho hợp đồng gia 


4. Danh mục loại hình chế xuất.

a)      Danh mục nguyên liệu nhập khẩu.

Để nhập danh mục nguyên phụ liệu chế xuất bạn vào menu “Loại hình / Danh mục hàng hóa đưa vào” vào chọn mục “Danh mục nguyên phụ liệu”:

Màn hình nhập dữ liệu danh mục nguyên phụ liệu hiện ra bạn tiến hành nhập vào danh sách, có thể nhập từ file excel nếu đã có sẵn từ file excel :

Sau khi nhập xong bạn nhấn GHI lại và chuyển qua tab “Quá trình khai báo”, chọn nút “Khai báo mới” 


Thực hiện nhấn "Khai báo" để khai báo danh mục nguyên phụ liệu tới hệ thống hải quan. 

b)      Danh mục sản phẩm xuất khẩu

Đối với danh mục Sản phẩm xuất khẩu, bạn vào menu “Loại hình / Danh mục hàng hóa đưa ra” và chọn “Danh mục sản phẩm khẩu”:

Màn hình nhập dữ liệu danh mục sản phẩm hiện ra bạn tiến hành nhập vào danh sách, có thể nhập từ file excel nếu đã có sẵn từ file excel :


Sau khi nhập xong bạn nhấn GHI lại và chuyển qua tab “Quá trình khai báo”, chọn nút “Khai báo mới” thực hiện khai báo danh mục sản phẩm tới hệ thống hải quan. 


c)      Định mức thực tế của sản phẩm:

Đối với định mức thực tế của sản phẩm, bạn vào menu “Loại hình / Danh mục hàng hóa đưa ra” và chọn “Định mức thực tế của sản phẩm”:

Sau khi nhập xong bạn nhấn GHI lại và chọn nút “Quá trình khai báo”, chọn nút “Khai báo mới”.

 

Tin tức cùng chuyên mục